PUSAT SATELIT ISN

LATAR BELAKANG

1. Pada tahun 2007, Pusat Satelit ISN dibuka dan beroperasi di bawah kendalian ISN. Pusat satelit ini menyediakan perkhidmatan sains sukan kepada atlet-atlet di peringkat negeri di seluruh negara. Walau bagaimanapun, kesemua pusat satelit di setiap negeri ditutup pada tahun 2018 disebabkan oleh kekangan dari segi kos.

2. Namun demikian, ISN sedar akan permintaan terhadap kepakaran sains dan perubatan sukan di negeri-negeri amat menggalakkan. Ini kerana wujudnya kesedaran dalam kalangan penggiat sukan terhadap kepentingan elemen sains, perubatan dan teknologi sukan dalam pembangunan sukan negara. Oleh yang demikian, keperluan kerjasama di antara ISN dan rakan-rakan strategik untuk mewujudkan Pusat Satelit adalah relevan dan wajar.

 

PUNCA KUASA

Pelaksanaan Pusat Satelit ISN berpandukan Seksyen 24, Akta Institut Sukan Negara 2011 (Akta 729 atau Akta ISN).

Seksyen 24. Pusat Satelit

 1. Institut boleh menubuhkan pusat satelit untuk memberikan perkhidmatan nasihat, perundingan, penyelidikan dan perkhidmatan yang berkaitan dalam bidang sains sukan dan perubatan sukan.
 2. Pusat satelit yang ditubuhkan di bawah subseksyen (1) hendaklah diketuai oleh seseorang yang dilantik oleh Institut.
 3. Ketua pusat satelit hendaklah bertanggungjawab kepada Institut dan hendaklah melaksanakan apa-apa kewajipan yang diberikan oleh Institut kepadanya.
 4. Pusat satelit yang menyenggarakan klinik, farmasi, makmal dan kemudahan lain bagi perubatan sukan hendaklah tertakluk kepada apa-apa undang-undang bertulis yang berhubungan dengan penubuhan, penyenggaraan dan pentadbiran klinik, farmasi, makmal, dan kemudahan lain itu.
 5. Pusat satelit hendaklah menggunakan apa-apa nama yang diberikan oleh Institut.

 

Kertas Polisi Pusat Satelit Institut Sukan Negara diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Institut Penggal Keenam Bilangan 4, 19 Julai 2022.

Sila klik pada ikon di bawah untuk melihat kandungan Kertas Polisi Pusat Satelit ISN.

>> Klik Disini

FUNGSI PUSAT SATELIT

Pusat Satelit beraspirasi untuk menjadi hab berdasarkan fungsi ISN seperti:

 • Menjalankan kajian dan penyelidikan dalam sains sukan, perubatan sukan dan / atau teknologi sukan (secara bersesama);
 • Memberikan perkhidmatan dalam sains sukan, perubatan sukan dan / atau teknologi sukan;
 • Mengembangkan teknologi sukan serta inovasi dalam bidang sukan; serta
 • Fungsi-fungsi lain tertakluk kepada Seksyen 5 Akta ISN.

 

KRITERIA PEMILIHAN & IMPLIKASI KEWANGAN

1.  Memastikan kesemua aktiviti yang dijalankan di Pusat Satelit ISN ini sejajar dengan visi, misi, moto, pelan strategik ISN dan Seksyen 24 Akta ISN.

2.  Segala aktiviti dan perkhidmatan yang ditawarkan di Pusat Satelit ISN ini adalah tertakluk kepada undang-undang negara dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh ISN.

3.  Kriteria lain yang perlu diambil kira dalam proses pemilihan rakan sekutu (strategic partner) termasuk:

 •   Kemahiran dan kepakaran yang berkenaan;
 •   Lokasi;
 •   Logistik;
 •   Aktiviti, perkhidmatan dan kemudahan yang ditawarkan; dan
 •   Lain-lain yang disahkan sesuai dan manfaat.

4.  Penubuhan Pusat Satelit ISN tidak akan memberi sebarang implikasi kewangan kepada ISN.  Segala perbelanjaan operasi dan pengurusan akan diuruskan oleh Pusat Satelit ISN itu sendiri.

5.  Aktiviti penubuhan, pengiktirafan dan pengurusan Pusat Satelit ini akan dijalankan melalui Key Performance Indicator (KPI), perancangan perniagaan, dan rancangan pelaburan oleh Pusat Satelit ISN tersebut.

PENGIKTIRAFAN TAHUN 2023

Pengiktirafan sebagai Pusat Satelit ISN telah dilaksanakan kepada tiga (3) buah organisasi / institusi seperti berikut:

PERMOHONAN

Permohonan dibuka sepanjang tahun. Pemohon boleh menghantar Borang Permohonan kepada Sekretariat Pusat Satelit

BORANG

Maklumat permohonan akan disebarkan melalui laman web ISN dan sosial media ISN. Borang Permohonan boleh didapati di laman web ISN

SEKRETARIAT

Cawangan ISN Komersial sebagai sekretariat Pusat Satelit ISN

GOVERNANS

Sebuah Jawatankuasa Khas ditubuhkan bagi memastikan program dan aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan garis panduan yang ditetapkan

PEMANTAUAN

Ketua Pusat Satelit yang dilantik mesti menghantar laporan aktiviti kepada Sekretariat / Jawatankuasa Penilaian & Pemantauan dan laporan pemantauan dilaporkan kepada MPT

PENGKOMERSIALAN

Segala inovasi atau hasil dapatan dari penyelidikan dan / atau kajian yang dilakukan di Pusat Satelit boleh dikomersialkan oleh ISN

BORANG PERMOHONAN PUSAT SATELIT ISN

 

 

 

 

 

ARTIKEL

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN BAGI PROGRAM PENGIKTIRAFAN PUSAT SATELIT ISN

Institut Sukan Negara (ISN) telah memeterai Memorandum Perjanjian (MoA) antara Institut Sukan Negara (ISN) dengan tiga (3) universiti awam iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) pada hari ini 12 Oktober 2023 (Khamis), 3.00 petang di Espira Kinrara, Puchong, Selangor. ISN merupakan sebuah Badan Berkanun

Read More »

GALERI GAMBAR

 

 

isn
 

SEKRETARIAT PUSAT SATELIT ISN
Cawangan ISN Komersial
Bahagian Strategik Dan Pengkomersialan
Institut Sukan Negara (ISN)
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Tel: +603-8992 4552 / 4559
Emel : [email protected] / [email protected]