Bahagian Pengurusan

PN. ZURAIFAH BINTI ABD RAHIM

Pengarah Bahagian Pengurusan

EN. AZWARI BIN AHMAD

Ketua Cawangan Kewangan

PN. NOR AZIAN BINTI [email protected] MALEK

Ketua Cawangan Pentadbiran

PN. SHAHERALIZA BINTI AHMAD ZAKHAN

Ketua Cawangan Harta dan Kemudahan

PN. CHITRA DEVI A/P ARUMUGAM

Ketua Cawangan Sumber Manusia

EN. MUHAMMAD IQBAL HAKIM BIN MAHMOOD

Ketua Cawangan Teknologi Maklumat


FUNGSI CAWANGAN PENTADBIRAN

 1. Mengurus penyampaian, hal-hal pemodenan pentadbiran dan peningkatan kualiti
 2. Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ)
 3. Mengurus dan menyelaras pelaksanaan EKSA/KIK/ISO
 4. Urusetia perhimpunan bulanan diperingkat KBS/ ISN
 5. Mengurus sistem dokumentasi rekod dan pejabat
 6. Mengendali urusan rasmi perkhidmatan pos
 7. Menyelaras & mengurus pelaksanaan keselamatan pejabat
 8. Menyediakan pas pekerja, buku rawatan, klinik panel & dokumen pengenalan  lain yang diperlukan
 9. Mengurus permohonan tempahan Dewan/ Bilik Mesyuarat ISN
 10. Mengurus kenderaan rasmi  Jabatan untuk permohonan penggunaan dan penyelenggaraan
 11. Urus lantikan Pegawai Aset, ahli jawatankuasa JKPAK, Pegawai Pemeriksa, Pegawai Pemverifikasi Stor, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat
 12. Urusetia pengurusan aset alih kerajaan dan stor serta urusetia mesyuarat JKPAK peringkat ISN/KBS dan penyediaan laporan suku tahun
  Urusetia pengurusan aset alih kerajaan dan stor serta mesyuarat JKPAK peringkat ISN/KBS
 13. Kawal selia pengurusan aset alih dan stor mengikut tatacara pengurusan aset dan stor mengikut 1PP
 14. Semakan bekalan mengikut spesifikasi permohonan
 15. Mengurus proses pelupusan dan kehilangan aset  ISN
 16. Memproses permohonan kerja lebih masa
 17. Khidmat Pelanggan (Piagam Pelanggan dan telefonis)

FUNGSI CAWANGAN SUMBER MANUSIA

 1. Mengkaji dan merancang keperluan perjawatan dan sumber manusia
 2. Mengkaji dan melaksanakan penyusunan semula struktur organisasi yang melibatkan kajian struktur, fungsi ,visi,misi dan objektif berdasarkan keperluan
 3. Mentadbir urusan perkhidmatan dari segi;
  1. Pengambilan, Penempatan, Pertukaran, Pengesahan dalam Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen, Persaraan, Penamatan/Perletakan Jawatan/Pelepasan Jawatan dan Pelanjutan Kontrak
 4. Menguruskan elaun dan kemudahan kakitangan
 5. Urusetia Panel Pembangunan Sumber Manusia
 6. Mentadbir Sistem HRMIS dan SPSM
 7. Merancang keperluan Program Pembangunan Sumber Manusia berdasarkan Pelan Operasi Latihan (POL)
 8. Menyediakan Keperluan Analisis Latihan kakitangan
 9. Mengurus program Latihan Dalam Perkhidmatan Dalam Negara dan Luar Negara
 10. Mengurus dan menyelaras biasiswa dan melanjutkan pelajaran kakitangan
 11. Mengurus peperiksaan dan kursus wajib bagi kakitangan tetap
 12. Mentadbir urusan perkhidmatan pegawai asing dari segi;
  1. Pengambilan, Penempatan, Pertukaran, Penamatan, Pelanjutan Kontrak
 13. Mengurus penyediaan dokumen berkaitan urusan LHDN, Jabatan Imigresen dan lain-lain agensi berkaitan
 14. Mentadbir Sistem MyPayroll dalam mengurus maklumat pembayaran/potongan/pelarasan gaji kakitangan
 15. Menguruskan urusan tatatertib
 16. Urusetia Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
 17. Memantau dan menyelaras urusan prestasi kakitangan
 18. Menyelaras pencalonan penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan dan Negeri, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KBS dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Bulanan
 19. Menyelaras pengisytiharan harta kakitangan

FUNGSI CAWANGAN PENGURUSAN HARTA DAN KEMUDAHAN

 1. Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek-projek naiktaraf/ubahsuai/pembangunan
 2. Merancang dan melaksanakan kerja-kerja pembersihan yang dijalankan secara ‘in-house’ dan ‘out-source’
 3. Mengurus dan memeriksa semua peralatan pembersihan dan lanskaping serta peralatan pembaikan dan penyelenggaraan agar berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan
 4. Merancang serta melaksanakan penyelenggaraan berkala yang dijalankan secara ‘in-house’
 5. Merancang dan memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaran berkala yang dijalankan oleh kontraktor
 6. Mengambil tindakan ke atas aduan kerosakan yang diterima
 7. Mengemaskini dan menyimpan inventori aset tidak alih milik ISN

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN 

1. Merancang, mengurus dan melaksana urusan pembangunan organisasi dan sumber manusia.

2. Mengurus dan melaksanakan urusan perkhidmatan dan pengurusan personel yang cekap dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip perkhidmatan serta peraturan-peraturan yang ditetapkan.

3. Melahirkan anggota ISN yang berkualiti dan kompeten melalui pengurusan prestasi yang efisien bagi mencapai objektif Bahagian.

4. Merancang, mengurus menyelaras dan melaksana program latihan / kursus / peperiksaan termasuk cuti belajar dan melanjutkan pelajaran bagi memberi dan meningkatkan peningkatan dan kecekapan dalam melaksanakan tugas pegawai dan anggota ISN

5. Memberi perkhidmatan pentadbiran am dan pengurusan kualiti kepada warga Institut dengan cekap dan berkesan, mengikut aturan dan arahan yang telah ditetapkan.

6. Mengurus, mengawal selia dan memastikan pengurusan aset dan stor di ISN mengikut tatacara pengurusan aset dan stor yang termaktub dalam Pekeliling 1PP.

7. Bertanggungjawab kepada kawalan keselamatan Institut seperti menyelaras sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di ISN (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 & Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia), merangka pelan tindakan keselamatan dan kebakaran serta bertanggungjawab kepada kerja-kerja yang berkaitan keselamatan di ISN

8. Merancang dan melaksanakan projek-projek naiktaraf / ubahsuai / pembangunan milik Institut Sukan Negara (ISN).

9. Merancang dan memantau pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan berkala yang dijalankan secara ‘inhouse’ dan ‘outsource’ supaya menepati spesifikasi kerja dan takwim perancangan.

10. Memastikan semua perkhidmatan, kemudahan dan keperluan teknologi maklumat yang merangkumi perkasasan, perisian, rangkaian, keselamatn, dan infrastruktur ICT diurus dan ditadbir secara tepat dan selamat mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan.

11. Merancang pembangunan sistem dan laman web ISN.

12. Mengurus hal ehwal kewangan ISN mengikut prinsip-prinsip kewangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

13. Memastikan sistem perakaunan yang teratur dan cekap bagi pungutan hasil dan perbelanjaan yang telah diluluskan.

14. Mengurus perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja mengikut peraturan.